ZAM Reporter

Afscheid Bart Luirink als co-ordinator van ZAM

[Text in English below]

In aanwezigheid van tientallen vrienden en supporters nam Bart Luirink op 22 november afscheid als co-ordinator van ZAM. In het Amsterdamse No Man’s Art Restaurant & Gallery werd Luirink gehuldigd voor de ontwikkeling van het platform tot een toonaangevende showcase van Afrikaans talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek, kunst, fotografie en opinie.

Luirink vormde het destijds door het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika uitgegeven tijdschrift in 2007 om tot een onafhankelijke print en, vanaf 2012, online publicatie. Ook werd in 2019 onder zijn leiding de jaarlijkse ZAM Nelson Mandela Lezing in het Internationaal Theater Amsterdam gelanceerd. Het netwerk van Afrikaanse creatieven en changemakers groeide uit tot ruim 1400 deelnemers.

Luirink werd tijdens de bijeenkomst toegesproken door ZAM voorzitter Annelies Verdoolaege en geïnterviewd door oud-bestuurslid en schrijver Babah Tarawally. 25 vrienden, waaronder schrijver Adriaan van Dis, documentairemaker Bram Vermeulen, fotograaf Kadir van Lohuizen, Artscape directeur Marlene le Roux en beeldend kunstenaar Berend Strik, leverden bijdragen aan een speciaal BART Magazine, vormgegeven door Oliver Barstow.

Luirink werd eerder dit jaar opgevolgd door uitvoerend directeur Sean Fitzpatrick. In een dankwoord sprak Bart vertrouwen uit in de toekomst van het platform onder nieuwe leiding. “In een tijd dat in Europa het inspirerende en urgente geluid van Afrikaanse creatieven en changemakers nog vaak wordt overstemd door haatzaaiers en xenofoben is de bestaansplicht van ZAM vanzelfsprekend.”

Luirink blijft bij ZAM betrokken als redacteur.

Order Magazine here.

Babah Tarawally and Bart Luirink. Photo by Leonie Verburg

ZAM co-ordinator Bart Luirink retires

In the presence of dozens of friends and supporters, Bart Luirink took his leave as ZAM's coordinator on Nov. 22. At Amsterdam's No Man's Art Restaurant & Gallery, Luirink was honored for developing the platform into a leading showcase of African talent in the fields of investigative journalism, art, photography and opinion.

Luirink transformed the magazine until 2007 published by the Netherlands Institute for Southern Africa into an independent print and, from 2012, online publication. Also under his leadership, the annual ZAM Nelson Mandela Lecture was launched in 2019 at the International Theater Amsterdam. The network of African creatives and changemakers grew to over 1,400 participants.

Luirink was addressed at the event by ZAM president Annelies Verdoolaege and interviewed by former Board member and writer Babah Tarawally. 25 friends, including writer Adriaan van Dis, documentary maker Bram Vermeulen, photographer Kadir van Lohuizen, Artscape director Marlene le Roux and visual artist Berend Strik, contributed to a special BART Magazine, designed by Oliver Barstow.

Luirink was succeeded earlier this year by Executive Director Sean Fitzpatrick. In his words of thanks, Bart expressed confidence in the platform's future under new leadership. "At a time when in Europe the inspiring and urgent sound of African creatives and changemakers is still often drowned out by hate-mongers and xenophobes, ZAM's duty to exist is self-evident."

Luirink will remain involved with ZAM as editor.

Order Magazine here.

Photos by Pauline Burmann